top of page
Gian Luca Garufi - Lightship Chartering Supramax / Ultramax Contact

Gian Luca Garufi

Partner

For inquiries regarding Supra/Ultramax shipment, please reach out to Gian Luca. 

bottom of page